Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Cải cách chế độ tiền lương
(12/18/2009)

Tiền lương là một trong những chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô quan trọng của Nhà nước nhằm phân phối, điều tiết thu nhập. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ góp phần kích thích, tạo động lực trong sản xuất kinh doanh; thúc đẩy phát triển thị trường lao động; khuyến khích người lao động rèn luyện nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, góp phần phát triển và phân bố hiệu quả nguồn nhân lực; đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng lao động cho các ngành các vùng lãnh thổ của đất nước nhằm tăng trưởng và phát triển kinh tế; góp phần làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng thuận….

 


Tiền lương là một trong những chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô quan trọng của Nhà nước nhằm phân phối, điều tiết thu nhập. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ góp phần kích thích, tạo động lực trong sản xuất kinh doanh; thúc đẩy phát triển thị trường lao động; khuyến khích người lao động rèn luyện nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, góp phần phát triển và phân bố hiệu quả nguồn nhân lực; đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng lao động cho các ngành các vùng lãnh thổ của đất nước nhằm tăng trưởng và phát triển kinh tế; góp phần làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng thuận…. Nói rõ hơn, tiền lương là động lực kinh tế thúc đẩy người lao động quan tâm đến công việc của họ. Trả đúng, trả đủ tiền lương cho người lao động tương xứng với công sức họ bỏ ra sẽ khuyến khích người lao động quan tâm và gắn bó với công việc mà họ đảm nhận. Họ không phải tìm kiếm thu nhập phụ thêm, không bị chệch hướng sức lực ra khỏi công việc của mình. Từ đó năng suất lao động sẽ tăng. Trên bình diện quốc gia, nền sản xuất sẽ phát triển, kinh tế sẽ tăng trưởng.

MỤC LỤC

I. THẾ NÀO LÀ TIỀN LƯƠNG VÀ TỔNG THU NHẬP

1. Bản chất và vai trò kinh tế - xã hội của tiền lương

1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương

1.2. Vai trò của kinh tế - xã hội của tiền lương

2. Các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương của người lao động

2.1. Khái niệm và bản chất các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương

2.2. Vai trò của các khoản thu nhập khác ngoài lương

3. Sự thương lượng, thoả thuận giữa giới sử dụng lao động và giới lao động - Vai trò của nhà nước và công đoàn

II. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG

1. Singapore

2. Nhật Bản

3. Hàn Quốc

III. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tiền lương trong thời kỳ đổi mới

2. Thực trạng tiền lương, thu nhập của người lao động hiện nay

3. Đánh giá khái quát về cải cách chính sách tiền lương

3.1. Một số kết quả tích cực

3.2. Những hạn chế và thiếu sót

3.3. Hệ quả đối với nền kinh tế - xã hội

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TIẾP TỤC CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

1. Đổi mới tư duy trong cải cách chính sách tiền lương

2. Cải cách chính sách tiền lương tối thiểu

3. Cải cách hệ thống thang, bảng lương

4. Điều chỉnh cơ chế thỏa thuận tiền lương theo cơ chế thị trường

5. Đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương

6. Giảm đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước

Nguồn: VNEP, tháng 12/2009


Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016 (05/08/2017)
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (08/21/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (03/11/2014)
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam (12/26/2013)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân (06/06/2008)
Đổi mới cách làm chiến lược (05/06/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (04/18/2008)
Lại bàn về cải cách hành chính (03/21/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (03/20/2008)
Cải cách hành chính ở Việt Nam (11/20/2007)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications