Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Cải cách hành chính phục vụ việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
(05/07/2007)
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Đại hội lần thứ IX và X Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định phải sớm "cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước...; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN"; coi đó là nội dung đổi mới và nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến cải cách hành chính ở Việt Nam có tham khảo kinh nghiệm một số nước và coi đó là cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số giải pháp nhằm hướng công cuộc cải cách hành chính phục vụ tốt nhất cho việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.
Xem chi tiết

Nguồn: VNEP, tháng 05/2007
Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016 (05/08/2017)
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (08/21/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (03/11/2014)
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam (12/26/2013)
Cải cách chế độ tiền lương (12/18/2009)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân (06/06/2008)
Đổi mới cách làm chiến lược (05/06/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (04/18/2008)
Lại bàn về cải cách hành chính (03/21/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (03/20/2008)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications