Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Lại bàn về cải cách hành chính
(03/21/2008)
GS. Đỗ Quốc Sam

Từ nhiều năm nay, vấn đề Cải cách hành chính (CCHC) rất được quan tâm, trên các văn bản quản lý của cơ quan Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng đều thường nhắc nhở đến các chuyện “một cửa”, xoá bỏ “xin cho”, giảm bớt giấy phép và thủ tục phiền hà v.v. Song đánh giá chung là chương trình CCHC thực hiện chậm, công việc không dứt điểm, chưa đi vào bề sâu, làm cho chủ trương CCHC chưa thực sự trở thành khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010 như mong muốn. Có nguyên nhân trong tổ chức điều hành   , song trong khi chuẩn bị tiếp tục mở rộng và đi sâu hơn nữa trong những năm tới, cũng cần làm rõ hơn về vai trò, thực chất, nội dung của CCHC để chương trình có thể đạt được kết quả xứng đáng. Bài viết này nhằm đi sâu thêm về một số khía cạnh nêu trên của CCHC để tham khảo.

Nguồn: VNEP, tháng 03/2008


Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016 (05/08/2017)
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (08/21/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (03/11/2014)
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam (12/26/2013)
Cải cách chế độ tiền lương (12/18/2009)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân (06/06/2008)
Đổi mới cách làm chiến lược (05/06/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (04/18/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (03/20/2008)
Cải cách hành chính ở Việt Nam (11/20/2007)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications