Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân
(06/06/2008)

MỤC LỤC

Mục đích, ý nghĩa của chuyên đề

Phần một. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức

I.Thực trạng và vấn đề

1. Quan niệm và chủ trương

2. Thực trạng và vấn đề

II. Kiến nghị một số giải pháp

1. Những điểm chung về giải pháp

2. Nâng cao tính chuyên nghiệp

3. Kết hợp các lực lượng

4. Nắm vững khâu mấu chốt

5. Nói đi đôi với làm

6. Thực sự phục vụ nhân dân

7. Trau dồi văn hóa quản lý

Phần hai. Nâng cao năng lực kinh doanh của doanh nhân

I. Thực trạng và vấn đề

1. Sự hình thành tầng lớp doanh nhân ở Việt Nam

2. Thực trạng doanh nhân nước ta hiện nay và vấn đề đặt ra

II. Kiến nghị một số giải pháp

1. Rèn luyện tinh thần kinh doanh

2. Về chiến lược, chiến thuật trong kinh doanh

3. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại

4. Xây dựng và phát huy nguồn lực con người

5. Nâng cao tầm cỡ, tham gia chuỗi sản xuất và kinh doanh quốc tế

6. Đề cao văn hóa kinh doanh

7. Đổi mới và sáng tạo không ngừng

Kết luận

Nguồn:
VNEP, tháng 06/2008

 


Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016 (05/08/2017)
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết (08/21/2014)
Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập (03/11/2014)
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam (12/26/2013)
Cải cách chế độ tiền lương (12/18/2009)
Đổi mới cách làm chiến lược (05/06/2008)
Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam (04/18/2008)
Lại bàn về cải cách hành chính (03/21/2008)
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam (03/20/2008)
Cải cách hành chính ở Việt Nam (11/20/2007)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications