Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCải cách hành chính
Báo cáo tổng hợp bình chọn quy định pháp luật năm 2016
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế là yêu cầu bức thiết đặt ra trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách TTHC đối với sự phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, trong nhiều năm qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh thực hiện lĩnh vực này. Kết quả ban đầu cho thấy đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên, trước yêu cầu của phát triển, cải cách TTHC thuế cần tiếp tục được thực hiện triệt để hơn nữa…

Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, Nhà nước đã ban hành các văn bản chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, đến nay, kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với nhu cầu của xã hội...
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam

Với tác động của thế hội nhập quốc tế, việc bảo đảm hài hòa quy trình xây dựng chính sách pháp luật là một yêu cầu để đảm bảo tính tương đồng cho giao thương phát triển kinh tế. RIA sẽ là công cụ xây dựng chính sách pháp luật tốt, xác định rõ được mục tiêu nào cần tập trung giải quyết để giảm thiểu tác động không mong muốn, bảo đảm được tính cân xứng khi áp dụng các công cụ và chính sách pháp luật phù hợp với đối tượng của quy mô đó.


Cải cách chế độ tiền lương

Tiền lương là một trong những chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô quan trọng của Nhà nước nhằm phân phối, điều tiết thu nhập. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ góp phần kích thích, tạo động lực trong sản xuất kinh doanh; thúc đẩy phát triển thị trường lao động; khuyến khích người lao động rèn luyện nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, góp phần phát triển và phân bố hiệu quả nguồn nhân lực; đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng lao động cho các ngành các vùng lãnh thổ của đất nước nhằm tăng trưởng và phát triển kinh tế; góp phần làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng thuận….

 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân
Đổi mới cách làm chiến lược

Hiện nay là thời điểm thích hợp để triển khai nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho đất nước thời kỳ 2011-2020, thời gian thực tế còn lại không nhiều lắm, nên cần khẩn trương xúc tiến các công việc chuẩn bị. Song vấn đề đầu tiên cần xem xét lại là nên làm chiến lược (bao gồm cả nghiên cứu, chuẩn bị, xây dựng và thực hiện) như thế nào cho thực sự có hiệu quả cao, xứng với công sức bỏ ra. Tình hình trong ngoài nước những năm qua đã có nhiều thay đổi, bài học xây dựng và thực hiện hai kỳ chiến lược trong nước (1991-2000 và 2001-2010) và kinh nghiệm  nghiên cứu chiến lược ở nước ngoài có thể cho chúng ta nhiều gợi ý bổ ích cho thời kỳ chiến lược sắp tới. Bài viết này giới thiệu một số ý tưởng về chiến lược 2011-2020 để cung cấp tham khảo.

Đổi mới vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam
Lại bàn về cải cách hành chính
GS. Đỗ Quốc Sam
Xóa bao cấp vẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế Việt Nam
Related news
 
Cải cách hành chính ở Việt Nam (11/20/2007)
Chủ trương và chính sách đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công (10/08/2007)
Những điểm mới trong phòng, chống tham nhũng và lãng phí ở Việt Nam (06/28/2007)
Cải cách hành chính phục vụ việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (05/07/2007)
Lãnh đạo và quản lý (05/03/2007)
Văn hóa quản lý (03/28/2007)
“Cải cách hành chính để thúc đẩy kinh tế” (01/02/2007)
Vài vấn đề về chương trình cải cách hành chính trong giai đoạn mới (10/19/2006)
Phát huy vai trò của các hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam (08/17/2006)
Truyền thông chiến lược trong khu vực công (06/22/2006)
1 2
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications