Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCông nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Phân cấp và hiệu quả đầu tư khu công nghiệp tại Việt Nam
(01/21/2015)

Theo kinh nghiệm của nhiều nước, phát triển các KCN phải phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, phân bố sử dụng đất đai, điềm dân cư, thành phổ, khu đô thị. Phát triển KCN không chỉ nói chung về bố trí địa điểm, vi trí đóng của khu mà còn phải tính tới cả hướng bố trí ngành công nghiệp, sản phẩm sẽ sản xuất , phù hợp với đặc điểm dân cư, khả năng đất đai, tài nguyên, giá cả lao động và yêu câu về môi trường của từng khu vực. 


MỤC LỤC


I. Khái niệm KCN và mục tiêu phát triển KCN

II. Một số vấn đề về đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển KCN

III. Đánh giá chung về phân cấp quản lý và hiệu quả đầu tư phát triển KCN

1. Mặt được

2. Mặt hạn chế

3. Nguyên nhân của những hạn chế

IV. Khuyến nghị chính sách

1. Quan điểm về xu hướng phát triển KCN bền vững và hiệu quả

1.1. Phát triển KCN cần được thống nhất với phát triển kinh tế - xã hội cả nước

1.2. Chuyển đổi các mô hình phát triển KCN theo hướng hiện đại và điều kiện thị trường mở

1.3. Bảo đảm tính đồng bộ cho sự phát triển KCN với các yếu tố cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường

2. Tổng rà soát lại Quy hoạch phát triển KCN trên toàn quốc nhằm đảm bảo sự phát triển có định hướng và gắn kết của các KCN trên toàn quốc trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp quản lý

2.1.  Phân vùng phát triển KCN

2.2. Tạo thế đứng và vị trí đặt KCN bảo đảm tính bền vững

2.3. Phát triển về số lượng và quy mô KCN cần phù hợp và hài hoà với điều kiện phát triển thực tế của địa phương, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất KCN

3. Tăng cường tính minh bạch và kỷ luật hành chính nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động phân cấp quản lý đầu tư

3.1. Đảm bảo tính hiệu lực của các Quy hoạch phát triển KCN hiện hành và các điều kiện về thành lập KCN mới

3.2. Nâng cao hiệu lực của công tác báo cáo, kiểm tra, thanh tra

3.3. Nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc quy hoạch và phát triển KCN

3.4. Đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ quản lý

4. Phát triển KCN gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo nên mạng liên kết chặt chẽ trong sản xuất và chuỗi giá trị

Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2014

Related news Send email Print [Back]
 
Khi nào công nghiệp hỗ trợ hết èo uột? (12/02/2016)
Mô hình quản trị cụm liên kết ngành và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam (03/02/2015)
Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn và định hướng cho Việt Nam (09/04/2014)
Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Gỡ từ cơ chế, chính sách (04/14/2014)
Chính sách chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp (03/06/2014)
Các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu và ở Việt Nam (12/27/2013)
Hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Một số lựa chọn chính sách (12/04/2013)
Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam (08/20/2013)
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế (04/04/2011)
Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị (10/30/2009)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications