Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeCông nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Khi nào công nghiệp hỗ trợ hết èo uột?
Chính phủ chuẩn bị ban hành chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) quốc gia giai đoạn 2016-2025 với kinh phí thực hiện gần 2.360 tỉ đồng. Nhìn lại gần 10 năm qua, dù đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển CNHT nhưng đến nay CNHT vẫn “chậm lớn”, kéo theo hệ lụy nhiều ngành sản xuất công nghiệp then chốt phụ thuộc phần lớn vào máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu nhập khẩu.
Mô hình quản trị cụm liên kết ngành và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Do định chế Cụm liên kết ngành mới xuất hiện ở Việt Nam, cơ chế chính sách và quy chế hoạt động cũng đang trong quá trình xây dựng. Những vấn đề đặt ra hiện nay là Cụm liên kết ngành sẽ vận hành như thế nào? Cơ chế quản trị của nó là gì? Sự tham gia của các doanh nghiệp và nhà nước theo hình thức nào? V.v... những câu hỏi này đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc để hỗ trợ thí điểm thực hiện Cụm liên kết ngành trong thời gian tới.

Phân cấp và hiệu quả đầu tư khu công nghiệp tại Việt Nam

Theo kinh nghiệm của nhiều nước, phát triển các KCN phải phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, phân bố sử dụng đất đai, điềm dân cư, thành phổ, khu đô thị. Phát triển KCN không chỉ nói chung về bố trí địa điểm, vi trí đóng của khu mà còn phải tính tới cả hướng bố trí ngành công nghiệp, sản phẩm sẽ sản xuất , phù hợp với đặc điểm dân cư, khả năng đất đai, tài nguyên, giá cả lao động và yêu câu về môi trường của từng khu vực. 

Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn và định hướng cho Việt Nam

Tại Việt Nam, các vấn đề lý luận cũng như chính sách phát triển ngành CNHT chỉ được bàn thảo nhiều trong khoảng 5 năm gần đây. Trong những năm qua, việc năng lực cạnh tranh (quốc gia, doanh nghiệp) ít được cải thiện, chính sách nội địa hóa không đạt kết quả như mong muốn, những bất ổn vĩ mô kéo dài và việc chậm trễ thực hiện xây dựng và ban hành các chính sách thúc đẩy CNHT phát triển đã và đang tạo sức ép ngày càng lớn cho việc hoàn thiện, cụ thể hóa và có thể chỉnh đổi khung pháp lý và chính sách phát triển CNHT ở Việt Nam trong thập niên tới.

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: Gỡ từ cơ chế, chính sách

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, ngành công nghiệp Việt Nam chưa phát triển có nguyên nhân lớn bởi ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) còn yếu kém. Nhận định này là có cơ sở, bởi thực tế, tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm sản xuất, hay lắp ráp trong nước còn thấp.

Chính sách chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp

Nhà nước đã đặt ra mục tiêu ưu tiên mọi nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới cơ chế hoạt động của hệ thống KH&CN quốc gia. Theo đó, một số loại hình tổ chức KH&CN buộc phải chuyển sang hoạt động theo hình thức tự trang trải kinh phí hoặc doanh nghiệp (DN) KH&CN.

Các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu và ở Việt Nam

Phát triển các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức đòi hỏi không chỉ là tiếp nhận và cải tiến công nghệ của bản thân doanh nghiệp mà điều cần là có những sáng tạo mở đường từ kết quả đổi mới của tổ chức nghiên cứu phát triển (R&D) nhằm tạo ra những công nghệ mới, đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững và lợi thế cạnh tranh, nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá giá trị toàn cầu

Hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Một số lựa chọn chính sách

Thực tiễn thế giới cho thấy, việc phát triển một mạng lưới cụm liên kết ngành hữu hiệu sẽ tạo điều kiện giúp tăng năng lực cạnh tranh. Điển hình là sự gần kề về địa lý tạo ra lợi thế kinh tế nhờ quy mô, giúp giảm giá thành sản phẩm, tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin và các nguồn lực khác.

Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam

Từ nhiều thập kỷ nay, năng suất lao động được sử dụng như là một tiêu chí để đo trình độ phát triển của một nước và đến ngày nay sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước vẫn xoay quanh vấn đề chênh lệch về năng suất lao động (chứ không phải chênh lệch về qui mô nền kinh tế, về tốc độ tăng GDP hay về tốc độ tăng tổng năng suất các nhân tố v.v.). Muốn tăng mức năng suất lao động trước hết đòi hỏi phải có tăng trưởng năng suất lao động. Để thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tiến tới trở thành nước công nghiệp thì tiếp tục tăng năng suất lao động và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng CNH là các mục tiêu hết sức quan trọng.

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế

Sự phát triển nhanh chóng của KH&CN khiến khoa học ngày càng mang dáng dấp của một ngành kinh tế. Ngành kinh tế này tập hợp những yếu tố cần thiết để hình thành “công xưởng khoa học”, tạo ra hàng loạt sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng sản xuất, kinh doanh.

Related news
 
Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thực trạng và một số khuyến nghị (10/30/2009)
Một số quan điểm và định hướng về giải pháp tạo việc làm và sử dụng lao động nông thôn trong điều kiện suy giảm kinh tế hiện nay (08/18/2009)
Phát triển mạnh khu vực dịch vụ,đặc biệt coi trọng các dịch vụ cao cấp nhiều giá trị gia tăng (07/16/2009)
Cổ phần hóa dịch vụ công: bài toán khó giải (05/15/2009)
Bảo tồn và phát triển làng nghề trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (02/05/2009)
Thế nào là một nước công nghiệp (08/27/2008)
Thực trạng và biện pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động (06/04/2008)
Kinh tế đối ngoại đối ngoại nước ta hiện nay: Tình hình và các giải pháp (03/20/2008)
Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ - thực trạng, định hướng và giải pháp (10/26/2007)
Đưa doanh nghiệp về nông thôn (06/23/2006)
1 2
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications