Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeĐiểm nóngBa đột phá trong chiến lược phát triển
Phát huy vai trò của tư nhân trong phát triển kết cấu hạ tầng bền vững
(09/20/2010)

Với quá trình phát triển và hội nhập kinh tế hiện nay, nhu cầu đối với các dịch vụ hạ tầng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Kết cấu hạ tầng là điều kiện cần thiết để đảm bảo mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng ảnh hưởng rộng, hội nhập khu vực trên cơ sở bền vững về cả phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. Phát triển hạ tầng là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các hệ thống hạ tầng, như cung cấp nước sạch, vệ sinh, xử lý rác thải rắn, điện, và đường xá giao thông, v.v., tạo nên xương sống của nền kinh tế vì chúng là những điều kiện cơ bản mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho người dân.


MỤC LỤC


A. KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG BỀN VỮNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

I. Khái niệm chung về kết cấu hạ tầng

II. Phát triển kết cấu hạ tầng bền vững

II.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng bền vững

II.2. Mối quan hệ giữa phát triển kết cấu hạ tầng bền vững với phát triển kinh tế - xã hội

III. Những vấn đề tồn tại với khả năng xây dựng và cung cấp các dịch vụ hạ tầng của nhà nước

IV. Triển vọng và những thách thức đối với sự tham gia của vực tư nhân trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng

V. Một số biện pháp huy động các nguồn lực của khu vực tư nhân

B. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG BỀN VỮNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC

I. Kinh nghiệm của Nhật Bản

II.Kinh nghiệm Singapore

III.Một số trường hợp thất bại khi kết hợp tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

C. PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN

I. Chủ trương, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng bền và phát huy vai trò của khu vực tư nhân

II. Cơ hội và thách thức đối với phát triển kết cấu hạ tầng bền vững có sự tham gia của khu vực tư nhân ở Việt Nam

II.1. Cơ hội

II.2. Thách thức

III. Hiện trạng đầu tư, quản lý vận hành kết cấu hạ tầng và giải pháp phát huy vai trò của tư nhân trong phát triển kết cấu hạ tầng bền vững ở Việt Nam

III.1. Hiện trạng đầu tư, quản lý vận hành kết cấu hạ tầng

III.2. Giải pháp phát huy vai trò của tư nhân trong phát triển kết cấu hạ tầng bền vững ở Việt Nam


Nguồn: VNEP, tháng 09/2010

Related news Send email Print [Back]
 
Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả và một số vấn đề tồn tại (06/19/2017)
Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta (08/28/2015)
Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường (01/28/2015)
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (01/28/2015)
Cải cách thể chế kinh tế để đổi mới doanh nghiệp nhà nước (01/07/2015)
Năm 2014 - Cải cách thể chế tạo nên sự khác biệt (01/05/2015)
Ba đột phá thể chế cần có để phát triển doanh nghiệp (05/06/2014)
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và giải pháp (03/03/2014)
Chất lượng thể chế đang ở đâu? (02/24/2014)
Cần những giải pháp đột phá! (02/21/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications