Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeĐiểm nóngBa đột phá trong chiến lược phát triển
Phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực
(08/09/2010)

MỤC LỤC

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1. Phát triển con người

2. Phát triển nguồn nhân lực

3. Mối quan hệ giữa phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực

II. VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

1. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực và phát triển con người trong quá trình phát triển: lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế

2. Nhận thức về vai trò của phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh CNH-HĐH của Việt Nam

III. CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM

1. Phương hướng chung.

2. Phát triển giáo dục và đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực và nguồn lực con người

3. Tạo nhiều việc làm cho người lao động.

4. Sử dụng đúng, có chính sách đãi ngộ đích đáng, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại nơi làm việc và trong xã hội

5. Xây dựng môi trường xã hội thuận lợi

6. Giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích

KẾT LUẬN

 Nguồn: Vnep, tháng 12/2007

 


Related news Send email Print [Back]
 
Môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả và một số vấn đề tồn tại (06/19/2017)
Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta (08/28/2015)
Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường (01/28/2015)
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (01/28/2015)
Cải cách thể chế kinh tế để đổi mới doanh nghiệp nhà nước (01/07/2015)
Năm 2014 - Cải cách thể chế tạo nên sự khác biệt (01/05/2015)
Ba đột phá thể chế cần có để phát triển doanh nghiệp (05/06/2014)
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và giải pháp (03/03/2014)
Chất lượng thể chế đang ở đâu? (02/24/2014)
Cần những giải pháp đột phá! (02/21/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications