Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeNông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới
(03/02/2015)

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững.


NỘI DUNG

1. Bối cảnh mới

1.1 .Quốc tế

1.2. Trong nước

2. Cơ hội và thách thức đối với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong bối cảnh mới..

2.1. Cơ hội

2.2. Thách thức

3. Quan điểm, mục tiêu và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020

3.1. Một số quan điểm cụ thể thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững đến năm 2020

3.2.1. Mục tiêu tổng quát

3.2.2. Một số mục tiêu cụ thể

3.3. Định hướng phát triển các chuyên ngành, ngành sản phẩm nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020

3.3.2. Phát triển, chuyển dịch chuyên ngành lâm nghiệp

3.3.3. Phát triển, chuyển dịch chuyên ngành thủy sản

3.4. Phát triển hoạt động công nghiệp, thương mại nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành NN

3.4.1. Phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại vật tư nông nghiệp

3.4.2. Phát triển công nghiệp cơ khí, thiết bị phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

3.4.3. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4. Một số kiến nghị giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4.1. Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4.1.1. Đối với quy hoạch, định hướng phát triển chuyên ngành nông nghiệp

4.1.2. Đối với quy hoạch, định hướng phát triển chuyên ngành lâm nghiệp

4.1.3. Đối với quy hoạch, định hướng phát triển chuyên ngành thủy sản

4.2. Giải pháp thu hút đầu tư tư nhân tham gia vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả

4.5.1. Hoàn thiện chính sách tác động trực tiếp đến người sản xuất nông nhằm tạo động lực thúc đẩy tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp

4.5.2. Hoàn thiện các chính sách tác động gián tiếp, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các chủ thể trong nông nghiệp tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành


Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2015.

Related news Send email Print [Back]
 
Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo (05/08/2017)
TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA (02/17/2017)
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua (03/02/2015)
Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (01/27/2015)
Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới (08/29/2014)
Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới (08/29/2014)
Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp (03/27/2014)
Bàn thêm về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (03/13/2014)
Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đâu là nút thắt của các “nút thắt”? (03/05/2014)
Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010 (09/06/2013)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications