Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeVăn bản pháp luật mới ban hành
Quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT (07/01)

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được thông qua ngày 03/6/2008 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XII có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để thay thế cho Luật thuế GTGT năm 1997 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT năm 2003, năm 2005. Qua quá trình triển khai thực hiện, những quy định của Luật thuế GTGT đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế, xã hội của đất nước và đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, do những biến động nhanh về kinh tế - xã hội và trước yêu cầu ngày càng cao về hiện đại hóa công tác quản lý thuế nên một số quy định của Luật đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc cần phải được sửa đổi, bổ sung. Ngày 19/6/2013, Quốc Hội khoá 13 đã thông qua Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Luật chuyển giao công nghệ, Số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
Luật Bình đẳng giới, số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
Nghị quyết của QH số 71/2006/QH11 ngày 19/11/2006 phê chuẩn nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập WTO của nước CHXHCN Việt Nam
Quyết định của Thủ tướng CP số 263/2006/QĐ-TTg ngày 15/11/2006 ban hành Chương trình hành động của CP về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN giai đoạn 2006-2010
Cam kết WTO (bằng tiếng Việt )
Nghị định của Chính phủ số 108/2006 NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định của Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp
Related news
 
Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (09/27/2006)
Luật kinh doanh bất động sản (08/03/2006)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội các (08/02/2006)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 về việc phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển Kinh tế - Xã (08/02/2006)
Luật bảo hiểm xã hội của quốc hội nước CHXHCN VIệt Nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 (08/01/2006)
Luật chứng khoán của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 (08/01/2006)
Nghị định của Chính phủ sô số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (08/01/2006)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 170/2006/QĐ-TTG ngày 18 tháng 7 năm 2006 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, (08/01/2006)
Nghị định của Chính phủ số 57/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2006 về thương mại điện tử (06/28/2006)
Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho năm 2006 để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc (06/28/2006)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications